ناخ

قدر‌دان اعتماد شما عزیزان

به پاس قدردانی از اعتمادی که مشتریان به برند ناخ داشته اند، ما در جشنواره های ماهانه ناخ جوایزی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. 

01

فروردین ماه

خانم زینب هوبخت

شهریور ماه

آقای حسن داوطلب

07
08

آبان ماه

خانم کبری عباسی

شهریور ماه

آقای امین محمدی

اهدا جوایز ناخ