ویدئوهای دیدنی مسابقه جذاب دستپخت با همکاری ناخ

برنامه دستپخت که یکی از مسابقات جذاب آشپزی صدا و سیما است، در فصل جدید خود با شرکت ناخ همکاری داشته است و از غذاپز تنوری همه کاره ناخ در تمامی مراحل این مسابقه استفاده می شود. اگر شما نیز درباره قابلمه برنامه دستپخت کنجکاوید، می‌توانید خصوصیات تمامی قطعات غذاپز همه کاره ناخ را ببینید و از قابلیت های آن در هنگام آشپزی استفاده کنید.

سرویس قابلمه استفاده شده در این برنامه، سرویس غذاپز تنوری همه کاره ناخ بوده و تمامی قسمت های این برنامه به طور خلاصه در این صفحه قابل مشاهده است. همچنین اگر به دنبال دستور پخت غذاهای آموزش داده شده در برنامه دستپخت هستید در این صغحه می توانید دستور غذایی مورد نظر را انتخاب و مشاهده کنید.

قسمت بیست و نهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و نهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت چهار گروه نهایی خاله ها و خواهر زاده ها است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و هشتم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و هفتم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه خاله ها و خواهر زاده ها است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و هفتم مسابقه جذاب دستپخت(۲)

خلاصه قسمت بیست و هفتم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت ویژه برای شب یلدا در قسمت دوم آن است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و هفتم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و هفتم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت ویژه برای شب یلدا است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و ششم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و ششم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده از شش گروه خواهر ها است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و پنجم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و پنجم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که به خواهر ها اختصاص داده شده است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و دوم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و دوم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده از شش گروه جاری ها است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیست و یکم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیست و یکم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که به جاری ها اختصاص داده شده است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت بیستم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت بیستم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده از شش گروه دامادها و برادرزن ها است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت نوزدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت نوزدهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که به دامادها و برادرزن ها اختصاص داده شده است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت هجدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت هجدهم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده از شش گروه خواهرها و برادرها است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت هفدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت هفدهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که به خواهرها و برادرها اختصاص داده شده است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت شانزدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت شانزدهم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده از شش گروه نوجوانان است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت پانزدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت پانزدهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که به گروه سنی نوجوانان اختصاص داده شده است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت چهاردهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت چهاردهم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده دو دوست صمیمی خانم است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت سیزدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت سیزدهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که از دو دوست صمیمی خانم تشکیل شده اند. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت یازدهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت یازدهم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده مادرها و دخترها است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت دهم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت دهم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که از مادرها و دخترها تشکیل شده اند. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت هشتم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت هشتم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده دو دوست صمیمی آقا است. رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت هفتم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت هفتم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه است که از دو دوست صمیمی آقا تشکیل شده اند. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت ششم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت ششم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده عروس ها و خواهرشوهرها . رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت پنجم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت پنجم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه عروس ها و خواهرشوهرها است. این مسابقه آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت چهارم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت چهارم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده باجناق ها . رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت سوم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت سوم مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه باجناق ها است در آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

قسمت دوم مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت دوم مسابقه جذاب آشپزی دستپخت، قسمت نهایی چهار گروه باقیمانده عروس ها و مادرشوهر ها . رقابت این گروه ها را که در غذاپز تنوری همه کاره ناخ آشپزی می کنند در اینجا مشاهده کنید:

قسمت اول مسابقه جذاب دستپخت

خلاصه قسمت اول مسابقه جذاب دستپخت که رقابت شش گروه در آشپزی در غذاپز تنوری همه کاره ناخ است را در اینجا مشاهده کنید:

طرز تهیه مسقطی با غذاپز همه کاره ناخ

لوا مسقطی لاری نوعی شیرینی محلی خوش طعم و خوش بویی است که سوغات لارستان می باشد. مسقطی که از دسرهای قدیمی و پرطرفدار ایرانی می باشد را می توان بعد از غذا و یا به عنوان عصرانه سرو کرد. در این ویدئو این دسر لذیذ را آموزش ببینید:

دستور تهیه کاپ سالاد مرغ در برنامه دستپخت

کاپ سالاد مرغ سالادی سبک، سالم و خوش طعم است که بسیاری از ما طعم لذت بخش آن را چشیده ایم. سالادی که در این برنامه آموزش داده می شود از مواد اولیه ای سالم و رژیمی تهیه شده است. برای آموزش این غذای خوشمزه از ویدئو زیر دیدن کنید:

طرز تهیه دیماج، عصرانه خوشمزه و مقوی از شهر قزوین

آموزش آسان دیماج در برنامه دستپخت با غذاپز همه کاره تنوری ناخ به همراه طعمی جذاب و متفاوت. برای امتحان طعم متفاوت این عصرانه خوشمزه، از لینک زیر ویدیوی آموزش طرز تهیه دیماج را تماشا کنید:

دستور تهیه پنکیک ترکیه ای با پنیر خامه ای و خمیر یوفکا

پنکیک ترکیه ای یک غذای ترکی لذیذ و مناسب برای صبحانه است. در این پنکیک از پنیر سخت ترکی و خمیر یوفکا استفاده شده است. این پیش غذا یا شام سبک را که در برنامه دستپخت تهیه شده است در اینجا آموزش ببینید:

مرغ چیلی تایلندی به همراه سس گشنیز کره‌ای

مرغ چیلی یک غذای سریع، آسان و متفاوت است. خوراک مرغ چیلی به همراه گشنیز کره ای غذایی لذیذ است که ریشه آن به کشور تایلند بر می گردد. در این قسمت از برنامه دستپخت با همکاری ناخ، این خوراک لذیذ را آموزش ببینید: